Jammer:
Blue Jay, #113
Blocker(s):
Lap'Sainte, #9
Santa Viciosa, #999
Banshee, #1012